fbpx
European Regional Development Fund
European Regional Development Fund

About

Making our neighbourhoods better for living!

We want to use culture and creativity to make living better in the neighbourhoods in cities or in rural areas in the Baltic Sea Region. The main objective of the Urban Cultural Planning project is to advance the capacity of public authorities in the Baltic Sea Region (BSR)and local NGOs and associations to collaborate on citizen driven cultural planning. The project is a cross border partnership of 14 Project Partners and 36 Associated Organizations in 9 countries.

In this project we will collect the methods of cultural planning in a toolkit and provide mentoring on the use of it.

We will organize 11 Urban Labs to adapt cultural planning methods for wider use in the BSR, including topics of cultural mapping, cultural visioning, stimulating local social innovation etc.

10 BSR Demonstrator projects in the neighbourhoods of cities and towns will address challenges such as shrinking cities, social inclusion, gentrification, lack of community life and others.

Residencies for artists will be organized to have a fresh view on the potentials of the neighbourhoods and games will be used to involve children and young people to empower their creativity in finding the best solutions for local challenges as well as finding new opportunities.

We will organize 3 conferences to bring together cultural planning practitioners with policy makers and stakeholders, regional and city planners, culture departments, NGOs, businesses and media. Conferences will take place in Kiel (2019), Gdansk (2020), and Riga (2021).

UrbCulturalPlanning project is funded by the Interreg Baltic Sea Region (BSR) programme. It is a BSR flagship project running from January 2019 to December 2021 with the total funding of 2.528.385 euros.

Gør vores kvarterer bedre at bo i!

Vi vil bruge kultur og kreativitet til at gøre by- og landområder i Østersø regionen bedre at bo i. Hovedmålet med Urban Cultural Planning projektet er at fremme lokale myndigheder i Østersøregionen og gøre det muligt for offentlige forvaltninger, lokale NGO’er og foreninger, at deltage og arbejde sammen om borgerdrevet kulturplanlægning. Projektet er et partnerskab på tværs af grænser med 14 projektpartnere og 36 tilknyttede organisationer i 9 forskellige lande.

I dette projekt vil vi samle kulturplanlægningsmetoder i en værktøjskasse og levere mentoring til brugen af denne.

Vi organiserer 11 Urban Labs for bedre at tilpasse kulturplanlægningsmetoder til bredere brug i Østersøregionen, deriblandt emner der inkluderer: kulturel kortlægning, kulturel visionering og stimulering af lokal social nyskabning osv.

10 projekter I byer og landsbyer i østersøsregionen, vil addressere udfordringer såsom krympende byer, social inklusion, gentrificering, manglende foreningsliv og andre

Residencies for kunstnere vil blive organiseret for at give nye sæt øjne på kvarterernes potentiale og videospil vil blive brugt til at involvere børn og unge og for at styrke deres kreativitet til at finde de bedste løsninger på lokale udfordringer såvel som at finde nye muligheder.

Vi organiserer 3 konferencer for at sammenbringe praktiserende kulturelle planlæggere med politiske beslutningstagere og stakeholders, regionale- og byplanlæggere, kulturafdelinger, NGO’er og forretninger og medier. Konferencerne vil finde sted i Kiel (2019), Gdansk (2020) og Riga (2021).

UrbCulturalPlanning Projektet er finansieret af Interreg Baltic Sea Region (BSR) programmet. Det er et af BSR’s flagskibsprojekter og udfolder sig mellem januar 2019 to december 2021 med en samlet funding på 2.528.385 Euro.

Mehr Lebensqualität für unsere Nachbarschaften!

Mit der Hilfe von Kunst und Kreativität soll das Projekt in den städtischen Nachbarschaften, bzw. Ortschaften im ländlichen Raum mehr Lebensqualität bringen. Das Hauptziel des Projekts Urban Cultural Planning ist die Förderung von künstlerischer Stadtentwicklung im Ostseeraum sowie die Befähigung zur Teilhabe und die Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltungen, lokalen NGOs sowie Bürger*innen. Das Projekt ist ein grenzüberschreitendes Gemeinschaftsprojekt mehrerer Ostsee-Anrainerstaaten: 14 Partner*innen sowie 36 assoziierte Partner*innen aus 9 Ländern.

Dieses Projekt hat das Ziel, die Methodik von Cultural Planning in einem Toolkit im Laufe der Projektzeit zu sammeln und dabei auch eine Anleitung zu entwickeln wie das Toolkit zu nutzen ist.

11 Urban Labs haben das Ziel die Ansätze des Cultural Planning in der gesamten Ostsee-Region zu verbreiten und inhaltlich weiterzuentwickeln. Themen sind u.a. die Rolle und Methodik des Cultural Mapping und individuelle Kartierungsformate mit Akteur*innen, Künstler*innen und der Gemeinde, Visionsentwicklung und Soziale Innovationen.

10 Pilot-Projekte werden in Städten von 7 der Partnerländer organisiert. Die Projekte beschäftigen sich u.a. mit schrumpfenden Städten, Gentrifizierung, ökologischen Herausforderungen, Ressourcennutzung sowie sozialer Inklusion und Integration. Die Entwicklung von Nachbarschaften steht dabei im Zentrum.

Residencies für Künstler*innen werden organisiert, sodass ein neuer Blick auf das Potential der Nachbarschaften entwickelt werden kann. Gaming und spielerische Aktivitäten unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer Kreativität, um neue Lösungsansätze für lokale Herausforderungen zu entwickeln und Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen.

3 Konferenzen bringen Akteur*innen des Cultural-Planning, also Künstler*innen, Politiker*innen, Regional- und Stadtplaner*innen, Kulturabteilungen, Gründer*innen, NGOs, Unternehmen und Medien in Kiel (2019), Gdansk (2020) und Riga (2021) zusammen.

UrbCulturalPlanning ist durch das Interreg Baltic Sea Region (BSR) Programm der Europäischen Union für eine nachhaltige Entwicklung und Kooperation im Ostseeraum finanziert. Die Gesamtfinanzierung beträgt 2.528.385 Euro für den Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2021.

Pārveidojam mūsu apkaimes labākai dzīvei!

Mēs vēlamies izmantot kultūru un radošumu, lai uzlabotu dzīvi pilsētās vai Baltijas jūras reģiona lauku apvidos. Pilsētvides kultūras plānošanas projekta galvenais mērķis ir palielināt Baltijas jūras reģiona valsts iestāžu un vietējo NVO un apvienību spēju sadarboties iedzīvotāju virzītās kultūras plānošanas jomā. Projekts ir pārrobežu partnerība starp 14 projekta partneriem un 36 asociētajām organizācijām 9 valstīs.

Šajā projektā mēs apkoposim kultūras plānošanas metodes instrumentu komplektu un sniegsim konsultācijas par tā pareizu izmantošanu.
Projekta ieviešanas periodā mēs organizēsim 11 prakses laboratorijas, lai pielāgotu kultūras plānošanas metodi plašākai lietojamībai Baltijas jūras reģionā, tostarp tematus kā kultūras kartēšana, kultūras vizionēšana, vietējās sociālās inovācijas stimulēšana utt.

10 Baltijas jūras reģiona vietējo kultūras plānošanas projekti pilsētās un mazpilsētās risinās tādas problēmas kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, sociālā iekļaušana, ģentrifikācija, sabiedriskās dzīves trūkums un citas sociālās problēmas, kas ir aktuālas šodienas pilsētas ekosistēmā.

Mākslinieku rezidences tiks organizētas, lai gūtu jaunus priekšstatus par apkaimju iespējām, tāpat tiks izmantotas spēļošanas (angl. – gaming) metodes bērnu un jauniešu iesaistei, lai veicinātu to radošumu, meklējot jaunus un labākus vietējo problēmu risinājumus.

Mēs organizēsim 3 konferences, lai pulcinātu kultūras plānošanas praktiķus, politikas veidotājus un ieinteresētās personas, reģionālos un pilsētu plānotājus, kultūras organizācijas, NVO, uzņēmumus un plašsaziņas līdzekļus. Paredzēts, ka konferences notiks Ķīlē (2019. gadā), Gdaņskā (2020. gadā), un Rīgā (2021. gadā).

UrbCultural Planning projekts tiek realizēts ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu Interreg Baltijas jūras reģiona (BSR), tā kopējais budžets ir 2 528 385 EUR. UrbCultural Planning ir noteikts kā vadošais (angl. – flagship) Baltijas jūras reģiona projekts un tiek ieviests no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim.

Paverskime miestų kaimynijas patrauklesnėmis vietomis gyventi!

Pasitelkdami kultūrą ir kūrybiškus sprendimus, siekiame kurti kokybiškesnę Baltijos jūros regiono šalių miestų kaimynijų bei kaimų aplinką. Pagrindinis Kultūrinio miestų planavimo projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas Baltijos jūros regiono (BJR) valdžios institucijoms ir vietos nevyriausybinėms organizacijoms bei asociacijoms bendradarbiauti įgyvendinant piliečių dalyvavimu paremtus kultūrinio planavimo procesus. Tarpvalstybiniu bendradarbiavimu paremtas projektas įgyvendinamas dalyvaujant 14 projekto partnerių ir 36 asocijuotosioms organizacijoms iš devynių šalių.

Šio projekto metu sieksime surinkti informacijos apie įvairius kultūrinio planavimo metodus, parengti kultūriniam miestų planavimui skirtų priemonių rinkinį ir teikti mentoryste paremtas konsultacijas apie tai, kaip šias priemones reikėtų taikyti.

Suorganizuosime aštuonias miestų kūrybines laboratorijas, kurios padės kultūrinio planavimo metodus Baltijos jūros regiono šalyse pritaikyti platesniu mastu. Taip pat aptarsime įvairias temas, susijusias su kultūriniu planavimu, kultūros vizijos formulavimu, vietos socialinių inovacijų skatinimu ir kt.
Devyni BJR miestų bei miestelių kaimynijoms skirti parodomieji projektai padės spręsti įvairius iššūkius, susijusius su miestų mažėjimu, socialine integracija, gentrifikacija, bendruomeninio gyvenimo trūkumu ir pan.
Numatoma organizuoti menininkų rezidencijas, kurios atvertų naujų perspektyvų ir leistų naujai pažvelgti į kaimynijų potencialą. Taip pat bus rengiami žaidimai, siekiant pritraukti vaikus bei jaunimą ir skatinti jų kūrybiškumą ieškant naujų galimybių ir geriausių sprendimų vietos iššūkiams įveikti.

Ketiname surengti 3 konferencijas, siekdami bendriems tikslams sutelkti kultūros planavimo specialistus, politikos formuotojus, suinteresuotuosius subjektus, regionų bei miestų planuotojus, kultūros departamentus, nevyriausybines organizacijas, verslo ir žiniasklaidos atstovus. Konferencijas numatoma organizuoti Kylyje (2019 m.), Gdanske (2020 m.) ir Rygoje (2021 m.).
„UrbCulturalPlanning“ projektas finansuojamas pagal INTERREG Baltijos jūros regiono (BJR) programą. Šis pavyzdinis BJR projektas bus įgyvendinamas nuo 2019 m. sausio iki 2021 m. gruodžio mėnesio. Bendra projektui finansuoti skirta suma – 2.528.385 EUR.

Vi gjør våre nabolag bedre å leve i!

Vi ønsker å bruke kultur og kreativitet for å gjøre det bedre å bo i nabolagene i byer eller i landlige områder i Østersjøregionen. Hovedmålet med Urban Cultural Planning prosjektet er å øke kapasiteten til offentlige myndigheter i Østersjøregionen (BSR), lokale frivillige organisasjoner (NGOs) og foreninger til å samarbeide om innbyggerdrevet kulturplanlegging. Prosjektet er et grenseoverskridende partnerskap med 14 prosjektpartnere og 36 tilknyttede organisasjoner i 9 land.

I dette prosjektet vil vi samle metodene for kulturplanlegging i et verktøysett og gi veiledning i bruken av det.

Vi vil organisere 11 Urban Labs for å tilpasse kulturplanleggingsmetoder for bredere bruk i BSR, inkludert temaer som kulturell kartlegging, kulturell visjon, stimulering av lokal sosial innovasjon etc.

10 BSR-demonstrasjonsprosjekter i nabolag i byer og tettsteder vil adressere utfordringer som krympende byer, sosial inkludering, gentrifisering, mangel på samfunnsliv og andre.

Opphold for kunstnere vil bli organisert for å gi et friskt syn på nabolagets potensialer og spill vil bli brukt til å involvere barn og unge og styrke kreativiteten deres til å finne de beste løsningene på lokale utfordringer og å se nye muligheter.

Vi vil organisere 3 konferanser for å bringe sammen utøvere av kulturplanlegging med beslutningstakere og interessenter, regionale og byplanleggere, kulturavdelinger, frivillige organisasjoner, bedrifter og media. Konferanser vil finne sted i Kiel (2019), Gdansk (2020) og Riga (2021).

UrbCulturalPlanning prosjektet er finansiert av Interreg Baltic Sea Region (BSR) -programmet. Det er et BSR-flaggskipsprosjekt som løper fra januar 2019 til december 2021 med en samlet finansiering på 2.528.385 euro.

Lepsze życie lokalnych społeczności

Za pomocą kultury i kreatywności pragniemy uczynić lepszymi do życia zarówno mniejsze miejscowości, jak i dzielnice dużych miast z regionu Morza Bałtyckiego.

Nasz projekt Urb Cultural Planning ma docelowo wzmocnić kompetencje samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych w realizacji partycypacyjnych inicjatyw z zakresu planowania kulturowego. W projekt zaangażowanych jest 14 Partnerów i 36 Organizacji Stowarzyszonych z 9 krajów.

Planowanie kulturowe najpierw przybliżymy poprzez metody i dobre praktyki zebrane w formie przewodnika wraz z narzędziownikiem. Następnie udzielimy wsparcia we wdrażaniu zawartych w nim wskazań.

Zaplanowano 11 Laboratoriów Miejskich , które mają na celu upowszechnienie planowania kulturowego wokół Morza Bałtyckiego. Podczas tych spotkań poruszane będą m.in. kwestie mapowania kulturowego, wspólnego tworzenie wizji, pobudzania lokalnych innowacji społecznych itp.

10 projektów pokazowych zmierzy się m. in. z kwestiami zwijania się niektórych miast, zmianą charakteru dzielnic mieszkalnych (gentryfikacji), czy tez braku życia sąsiedzkiego.

Rezydencje artystyczne mają rzucić świeże spojrzenie na potencjał naszych dzielnic lub miejscowości, a działania gamifikacyjne zaangażować dzieci i młodzież w kreatywne znajdowanie rozwiązań dla problemów naszych społeczności.

Wszystkich zainteresowanych planowaniem kulturowym: przedstawicieli i przedstawicielki władz samorządowych, organizacji pozarządowych, środowisk urbanistycznych, akademickich, biznesowych oraz mediów zapraszamy na 3 konferencje: w Kilonii (2019 r.), Gdańsku (2020 r.) i Rydze (2021 r.).

Projekt UrbCulturalPlanning jest finansowany z programu Interreg Baltic Sea Region (BSR). To flagowy projekt Regionu Morza Bałtyckiego w okresie styczeń 2019 r. – grudnia 2021 r. Jego koszt wynosi 2 528 385 Euro.

Делаем жизнь наших районов лучше!

Мы хотели бы улучшить жизнь небольших районов в городах и сельской местности региона Балтийского моря с помощью культуры и творчества. Главная цель UrbCulturalPlanning заключается в укреплении потенциала и сотрудничества государственного сектора и местных общественных организаций в области основанного на участии граждан культурного планирования развития территорий и сообществ. Проект реализуется совместно 14 партнерами и 36 ассоциированными организациями в 9 странах.

В этом проекте мы соберем воедино методы и инструменты культурного планирования и предоставим экспертное сопровождение по особенностям их использования.

Мы проведем 11 городских лабораторий, направленных на адаптацию методов культурного планирования для более широкого их использования в регионе Балтийского моря. Лаборатории затронут такие темы как культурное картирование, формирование видения будущего на основе культруных практик, стимулирование местных социальных инноваций и т.д.

10 экспериментальных проектов в конкретных городских районах региона Балтийского моря будут направлены на решение таких проблем, как сокращение городов, социальная интеграция, джентрификация, отсутствие общественной жизни и др.

Для того чтобы исследовать потенциал районов и взглянуть на них под новым углом зрения, организуются резиденции для художников. Кроме того, будут использоваться игровые методы для развития творческих способностей детей и молодежи, вовлечения их в поиск решений для местных проблем и новых возможностей развития.

Мы проведем 3 конференции, объединяющие практиков культурного планирования с политиками, урбанистами, специалистами по планированию и развитию регионов и городов, представителей отделов культуры, неправительственных организаций, бизнеса и СМИ. Конференции пройдут в Киле (2019 г.), Гданьске (2020 г.) и Риге (2021 г.).

Проект UrbCulturalPlanning финансируется программой «Интеррег – Регион Балтийского моря». Это флагманский проект, реализующийся с января 2019 года по декабря 2021 года. Его общий бюджет составляет 2 528 385 Евро.

Bättre livskvalité i våra kvarter!

Vi vill använda kultur och kreativitet för att förbättra livskvalitén i städerna och landsbygden i Östersjöregionen. Huvudsyftet med Urban Cultural Planning-projektet är att höja de offentliga myndigheternas kapacitet i Östersjöregionen och de lokala ideella organisationernas möjligheter att kunna samarbeta i frågor om medborgardriven Cultural Planning. Projektet är ett gränsöverskridande samarbete mellan 14 projektdeltagare och 36 associerade organisationer i 9 länder.

Målet med detta projekt är att samla olika metoder för Cultural Planning i ett toolkit samt att erbjuda vägledning hur detta toolkit kan användas.

Vi kommer anordna 11 Urban Labs för att anpassa Cultural Planning-metoderna för bredare användning inom Östersjöregionen, inom områden som kulturell kartläggning, kulturell visionering, stimulering av lokal social innovation, osv.

10 pilotprojekt i städer och på landsbygden kommer att arbeta med utmaningar som krympande städer, social inkludering, gentrifiering, bristande lokal samhörighet, osv.

Residensprogram för konstnärer kommer att hållas för att se kvarterens potential ur nya perspektiv. Spel kommer användas för att engagera barn och ungdomar i att förstärka sin kreativitet för att hitta lösningar till lokala utmaningar liksom nya möjligheter.

Vi kommer att anordna 3 konferenser för att samla Cultural Planning-praktiker med policybeslutsfattare och makthavare, regions- och stadsplanerare, kulturmyndigheter, ideella organisationer, företag och media. Konferenserna kommer hållas i Kiel (2019), Gdansk (2020), och Riga (2021).

Projektet UrbCulturalPlanning finansieras av programmet Interreg Baltic Sea Region (BSR). Projektet är ett flaggskeppsprojekt som pågår mellan januari 2019 och december 2021 med en total budget på 2.528.385 euro.

Tehdään naapurustoistamme parempia paikkoja elää!

Haluamme rikastaa elämää kulttuurin ja luovuuden avulla naapurustoissa, niin kaupungeissa kuin maaseudulla Baltianmeren alueella.

UrbCulturalPlanning -hankkeen tarkoituksena on tuoda kulttuurisuunnittelua vahvemmin osaksi kaupunkien kehittämistyötä. Kulttuurisuunnittelu tarkoittaa kehittämistä, joka nojaa vahvasti asukkaiden osallistamiseen, taiteen ja kulttuurin menetelmien hyödyntämiseen sekä hallinto- ja organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.

Hankeessa tehdään rajat ylittävää yhteistyötä 14 projektipartnerin ja 36 yhteistyöorganisaation kesken 9 eri maassa. Hankkeen kumppanimaat ovat Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Norja, Ruotsi ja Venäjä (Kaliningradin alue).

Hankkeessa kerätään kulttuurisuunnittelun metodeja yhteiseen ”työkalupakkiin” ja tarjotaan tukea niiden käytössä.

Järjestämme kahdeksan ”Urban Labia”, joissa kulttuurisuunnittelun menetelmiä levitetään laajempaan käyttöön Baltianmeren (BSR) alueella. Teemoihin sisältyy kulttuurikartoitus, kulttuurinen visiointi, paikallisten sosiaalisten innovaatioiden kannustaminen jne.

Hankkeeseen sisältyy yhdeksän BSR Demonstrator project:ia eri kaupungeissa. Näissä paikallisissa osahankkeissa pyritään voittamaan haasteita, kuten kutistuvat kaupungit, sosiaalinen osallisuus, keskiluokkaistuminen, yhteisöllisyyden puute ym.

Taiteilijaresidenssit tarjoavat tuoreen näkökulman naapurustojen potentiaaliin, ja pelillisyyttä hyödynnetään lasten ja nuorten mukaan ottamisessa: vahvistamalla heidän luovuuttaan voidaan löytää parhaita ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia paikallisiin haasteisiin.

Järjestämme kolme konferenssia, jotka tuovat yhteen kulttuurisuunnittelun ammattilaisia, päättäjiä, sidosryhmien jäseniä, alue- ja kaupunkisuunnittelijoita, kulttuurialan edustajia sekä järjestöjen, yritysten ja median edustajia. Konferenssit järjestetään Kielissä, Saksassa (2019), Gdanskissa, Puolassa (2020) ja Riikassa, Latviassa (2021).

UrbCulturalPlanning -hanke on rahoitettu nterreg Baltic Sea Region (BSR) ohjelmasta, ja se on BSR lippulaiva -hanke. Hankeaika on Tammikuusta 2019 joulukuuhun 2021, ja kokonaisbudjetti 2.528.385 euroa.